obsługa kadrowo płacowa legnica

OFERTA BIURA RACHUNKOWEGO:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości
 • budowa planu kont wraz z dostosowaniem do specyfiki przedsiębiorstwa
 • aktualizacja planu kont i zasad rachunkowości oraz kontrola zgodności z ustawą o rachunkowości
 • tworzenie zasad polityki rachunkowości
 • reprezentowanie i występowanie w imieniu Klienta przed z organami kontroli PIP, ZUS i UKS- na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • doradztwo  w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji
 • sporządzanie rocznej informacji o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie miesięcznej lub kwartalne deklaracji VAT,
 • sporządzanie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie raportów dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także innych rozliczeń i deklaracji dla organów podatkowych,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, opracowujemy  i aktualizujemy plany amortyzacji
 • prowadzimy ewidencję ryczałtową przychodów
 • reprezentowanie i występowanie w imieniu Klienta przed z organami kontroli PIP, ZUS i UKS- na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • administrowanie teczkami osobowymi
 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie ewidencji i kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp
 • ewidencja czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
 • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • przygotowywanie raportów kadrowych
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców, obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • reprezentowanie i występowanie w imieniu Klienta przed z organami kontroli PIP, ZUS - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło
 • naliczanie składek ZUS i podatków
 • sporządzanie list płac oraz pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników
 • przygotowywanie przelewów w formie uzgodnionej z Klientem
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń, korekt  w formie elektronicznej
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11 i PIT40
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R
 • sporządzanie deklaracji PEFRON
 • deklaracje IWA
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników
 • reprezentowanie i występowanie w imieniu Klienta przed z organami kontroli PIP, ZUS - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
 •  ewidencja rozrachunków z uwzględnieniem terminów płatności
 •  monitoring rozrachunków
 •  okresowa kontrola stanu należności i zobowiązań
 • wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty i wyniki - ewidencja w ustalonym przekroju
 • sporządzanie raportów zarządczych wg przedstawionego wzoru lub opracowywanie raportów zgodnie z potrzebami Klienta
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych i statystycznych (F01, DG, CIT, VAT, itp.)
 • profesjonalne tłumaczenia w zakresie rachunkowości i finansów w języku angielskim
 • sporządzanie oświadczeń majątkowych